Opheldering over afsluiting Willem Boyeweg!

Gedurende de afgelopen zomer heeft de gemeente Gennep het besluit genomen en vervolgens uitgevoerd om de Willem Boyeweg ter hoogte van het kruispunt met de Doctor Ariënstraat en Rijssenbeeklaan af te sluiten voor motorvoertuigen. Als aanleiding voor deze maatregel wordt de toegenomen verkeersdrukte van personenauto’s en vrachtwagens als doorgaand verkeer genoemd. Inmiddels heeft onze fractie diverse directe en nabije omwonenden gesproken evenals ondernemers die niet op de hoogte waren van het verkeersbesluit en derhalve onaangenaam verrast waren van de wegafsluiting.

© GoogleMaps

Voor de bewoners in de achterliggende woonwijk heeft de verkeersafsluiting een toenemende verkeersdrukte tot gevolg waardoor de leefbaarheid volgens hen zichtbaar is achteruitgegaan. De lokale ondernemers vrezen een nadelig effect voor hun bedrijven, door de bedrijventerreinenvereniging is letterlijk aangegeven dat ‘een daadwerkelijk fysieke afsluiting van de Willem Boyeweg de doodsteek zou kunnen zijn’.


Vandaar heeft de VVD fractie de volgende vragen:

 

1)     In 2008 is de Willem Boyeweg vanaf te Brabantweg tot aan de Doctor Ariënstraat versmald zodat deze minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand auto en vrachtverkeer. Dit had volgens omwonenden tot gevolg dat er geregeld hinderlijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

a.      Zijn er voor en na de aanpassing van de weg verkeerstellingen geweest om op basis van metingen te kunnen kijken of de verkeersaanpassingen tot het gewenste resultaat hebben geleidt?

b.     Bent u het met de VVD fractie eens dat de weginrichting uiteindelijk te smal is geworden en daarmee te gevaarlijk?

c.      Welke mogelijkheden zijn er volgens u om de weginrichting op termijn weer te verbreden?


2)     In de periode 2008 t/m heden is de gemeente herhaaldelijk door bewoners van de Willem Boyeweg benaderd over de onveilige situaties. Welke verkeersmaatregelen heeft het College in deze jaren genomen – behalve nu het besluit tot wegafsluiting – om de verkeersveiligheid te verbeteren?


3)     Alvorens het besluit te nemen tot afsluiten van de Willem Boyeweg: welke overleggen hebben er plaatsgevonden met de direct omwonenden, bewoners in de buurt Doctor Ariënstraat, Doctor Schaepmanstraat, Doctor Nolensstraat, Langeweg en de ondernemers op bedrijventerrein De Heij?


4)     Op welke wijze zijn de buurtbewoners geïnformeerd over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen dit verkeersbesluit tot afsluiten van de Willem Boyeweg?


5)     Hoeveel bezwaarschriften heeft de gemeente ontvangen en wat was de strekking van deze bezwaren tegen het verkeersbesluit?


6)     Zijn er voor en na het nemen van het verkeersbesluit verkeerstellingen geweest om de effecten van het besluit te meten? Zo ja, in welke straten en welke periode hebben deze metingen plaatsgevonden?


7)     Door het nemen van dit verkeersbesluit heeft uw College ook besloten om voertuigen te verplichten om via de Rijssenbeeklaan te gaan. Dit terwijl wij in de gemeenteraad al herhaaldelijk hebben gesproken over de onveiligheid en de onwenselijke staat van de weginrichting op de Rijssenbeeklaan.

a.      Wat is uw argumentatie dat het voor voertuigen de best mogelijke route is om via de Rijssenbeeklaan te rijden?

b.     Welke maatregelen gaat u nemen om de weginrichting van de Rijssenbeeklaan aan te passen zodat er sprake is van een veilige staat van de weg? Denk aan de verschillende en oneven liggende klinkers, slechte verlichting en overige obstakels.

8)     Er is volgens informatie van de omwonenden sprake van een proefperiode voor deze wegafsluiting. Kunt u aangeven wat het vervolgtraject is voor deze pilot de komende weken en wanneer u voornemens bent het besluit te nemen om deze proef te beëindigen?

Zet cookies aan om de video te tonen.