Nieuws

 • Bruisend winkelhart en vitale bedrijventerreinen

  13 augustus − De winkelleegstand is een belangrijk aandachtspunt voor de lokale politiek. Tijdens onze deur-tot-deur canvasacties hebben wij de afgelopen jaren tal van inwoners gesproken over de uitstraling van het Gennepse centrum; de conclusie was altijd duidelijk: voor de leefbaarheid en toekomst van onze gemeente is een bruisend winkelhart essentieel. Feit is echter, de rol van de gemeente is best beperkt omdat voornamelijk ondernemers en vastgoedeigenaren zelf aan zet zijn om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. De gemeente kan wel stimuleren en faciliteren. Lees verder

 • Opinie: Lob van Gennep roept dilemma's op

  © Gemeente Gennep

  07 augustus − De hoogwaterplannen van de Lob van Gennep houden de gemoederen bezig. Het is vooralsnog een papieren oplossing voor wanneer een vloedgolf de Maas aandoet en waarmee we stroomafwaarts Brabantse steden enkele centimeters water besparen. Het moet elders dus overstromingskansen verkleinen, terwijl ze hier het gebied van Middelaar tot Ven-Zelderheide onder water zetten. Er zijn drie opties voor de Lob: 1. Enkel verhoogde buitendijken, waarbij iedereen droge voeten houdt; 2. Waterbergend gebied met omdijkte droge kernen; 3. De Lob als grootschalige badkuip waarbij ook onze kernen opgeofferd worden. Het is nog geen gelopen race en variant 1 is nog niet van tafel. Waarom geniet die niet de voorkeur? Lees verder

 • Lachgas: voorkomen is beter dan genezen!

  07 augustus − De afgelopen dagen is er veel te doen over het toenemende gebruik van lachgas onder jongeren en de komst van een heuse lachgaswinkel in Venray. Laten we vooropstellen dat hier voornamelijk de landelijke overheid aan zet is om het gebruik en verkoop van lachgas beter te reguleren, maar ook als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om jongeren te beschermen. Lees verder

 • Veilig zijn en veilig voelen in de gemeente

  01 augustus − Tal van onderwerpen werden besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. VVD-fractievoorzitter Holger Rodoe vroeg opnieuw aandacht voor de veiligheid in onze gemeente. In het coalitieakkoord hebben wij met CDA en SP afgesproken dat we zorgen voor een gemeente waar inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen. Om dit te bereiken wordt de samenwerking met andere partijen zoals de hulpdiensten en nationale kennisinstituten, maar ook met onze inwoners en ondernemers versterkt. Lees verder

 • Afspraak is afspraak: lastendruk verlagen!

  24 juli − De gemeente moet er zijn voor de burgers, zeker als het gaat om zuinig en zinnig omgaan met onze belastingcenten. In het verleden werd te veel geld gebruikt voor grootschalige projecten waarvan nut en noodzaak niet altijd zichtbaar waren. In plaats van belastinggeld te verspillen kiezen wij er als VVD voor lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers niet verder te verhogen, of daar waar mogelijk zelfs te verlagen. Uitgangspunt moet zijn dat inkomsten uit lokale heffingen doeltreffend worden besteed, anders kun je ze maar beter verlagen of afschaffen. Een discussiepunt daarbij is altijd de OZB; in gemeenten wordt dit gezien als algemeen dekkingsmiddel voor allerlei uitgaven. Maar dat mag geen argument zijn om deze belasting, net als andere gemeenten als melkkoe te gaan gebruiken. Lees verder

 • Primera: je moet maar durven...

  17 juli − Dat de middenstand het lastig heeft, blijkt wel uit het aantal leegstaande winkelpanden. Ook in Gennep. Maar voor een jonge ondernemer met lef biedt dat meteen ook kansen. Lees verder

 • KEC... een zwart gat voor de gemeente?

  17 juli − “De VVD staat voor goede onderwijshuisvesting, maar zo’n exorbitante verhoging van de kosten is voor de VVD niet uit te leggen aan de burgers”. Met deze woorden reageerde onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering op de actuele ontwikkelingen in het dossier Kind Expertise Centrum. Immers, dit KEC (een samenwerking van BS Maria Goretti Gennep, Openbare Jenaplanschool Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang) dreigt veel duurder te worden dan oorspronkelijk gepland. We zijn nog niet eens begonnen met bouwen, maar weten nu al dat er problemen zijn. Lees verder

 • Kamerlid Nijkerken bezoekt Van Workum

  15 juli − Chantal Nijkerken, Tweede Kamerlid voor de VVD, bezocht Gennep voor een werkbezoek, op initiatief van VVD Gennep en VVD Bergen. Vergezeld door wethouder Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter Holger Rodoe en de burgerraadsleden Beppie Bosten en Charles Logcher, werd eerst de van Workum Group op de Grens in Heijen bezocht. Lees verder

 • N291 in Ottersum en 't Ven wordt veiliger

  11 juli − “Het vrachtverkeer zorgt in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide voor veel overlast. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen, het vrachtverkeer moet ontmoedigd worden en er moet minder hard worden gereden.” Dit is de afspraak die wij met CDA Gennep en SP hebben gemaakt in het coalitieakkoord. Als VVD hebben wij het oplossen van deze verkeersproblematiek dan ook hoog in het vaandel staan. Enkele weken geleden presenteerde het College een plan van aanpak voor de overlast van vrachtverkeer. Op korte en middellange termijn werd de aandacht gevestigd op de al jaren spelende problematiek rondom de Zwarteweg in Milsbeek. Deze prioritering is wat onze fractie betreft ook logisch. Immers, wij staan pal voor de realisatie van een verbinding tussen N271 en Ringbaan. Lees verder

 • Gelijkwaardige behandeling bij aanschaf AED’s

  04 juli − Een goed netwerk van AED’s in onze buurten en wijken is essentieel voor de veiligheid en kan tal van levens redden. Vandaar dat de gemeenteraad in november 2018 al heeft besloten extra budget beschikbaar te stellen zodat verenigingen gratis een AED konden kopen. Dat werkte bijvoorbeeld goed uit voor LTC De Heikamp en VV Heijen waar een nieuwe AED werd geplaatst op rekening van de Gemeente Gennep. Echter, andere verenigingen grepen naast deze compensatieregeling omdat ze juist enkele maanden eerder al zelf een nieuwe AED hadden gekocht. Lees verder

 • Ontwerp Goorseweg ‘absoluut onjuist’…

  02 juli − Het is hoog tijd dat er iets gaat gebeuren op de woningmarkt. Zeker als we kijken naar betaalbare woningen voor jongeren is er nog een wereld te winnen in onze kerkdorpen. We weten dat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn, maar er komt weinig van de grond. Een voorbeeld is het terrein tussen Hoenderweg en Goorseweg in Ottersum. Dit is een unieke locatie voor uitbreiding van het dorp. Lees verder

 • Even naar Babbels ….

  02 juli − Niet voor de lunch vandaag, maar om de zussen Ilona en Mandy Stroecken even in het zonnetje te zetten. Ze staan trots in hun net verbouwde Lunchroom Babbels, in de Niersstraat in Gennep. Ilona als kok, Mandy meer als gastvrouw en allebei heel enthousiast en gedreven. Lees verder

 • Meer dan een pilletje of een drankje...

  29 juni − Werkbezoek VVD Gennep aan Serviceapotheek Niersstad. Lees verder

 • Jaarstukken 2018: Toegezegd. Uitgevoerd.

  17 juni − Extra wijkagent en extra buitengewoon opsporingsambtenaar, aanleg glasvezel en 2x2 baans op de N271… het zijn onderwerpen die centraal stonden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zeker ook in onze campagne. Juist deze zaken zijn na het aantreden van het College ook meteen opgepakt en uitgevoerd. De afgelopen weken sprak de gemeenteraad veelvuldig over de positieve financiële afsluiting van 2018. Lees verder

 • VVD Gennep op de sportieve toer....

  01 juni − VVD Gennep op de sportieve toer.... Nou ja, in theorie dan.... Lees verder

 • VVD Gennep op de Braderie.....

  27 mei − Tijdens de druk bezochte Gennepse Braderie was de lokale VVD weer een van de standhouders. Deze keer eens niet aan het eind van de Spoorstraat, maar prominent in het centrum. Mooi om te zien hoeveel actief meedenkende inwoners weer de moeite namen om in gesprek te gaan over het wel en wee in hun gemeente. Lees verder

 • VVD in de bres voor aankondiging van lokale evenementen

  22 mei − Sandwichborden met aankondigingen voor bijvoorbeeld Ossebraadfeest, Volleybalfeesten of Summmertime… in de praktijk kom je ze regelmatig tegen, die posters en aankondigingsborden zijn bevestigd rondom lantaarnpalen. Nu heeft het college van B&W besloten hier verandering in te brengen door deze sandwich- en aankondigingsborden te zullen gaan verbieden in de hele gemeente. Hiervoor in de plaats zouden rondom 25 lantaarnpalen ‘posterboxen’ teruggeplaatst worden door een reclamebureau. Lees verder

 • Van werk aan de winkel naar werk in uitvoering…

  20 mei − ‘Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’ is de titel van het coalitieakkoord waar we als partijen CDA, SP en VVD inmiddels meer dan één jaar uitvoering aan geven. Dat doen wij met z’n twaalven vanuit onze volksvertegenwoordigenderol in de gemeenteraad, maar dat doen vooral het College en de ambtelijke organisatie. Niet alles kan van vandaag op morgen. Immers, het coalitieakkoord heeft een hoog ambitieniveau en het resulteerde dan ook in een groot aantal actiepunten. Wel zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Op dinsdag 14 mei, precies één jaar na de beëdiging van de wethouders, hebben we met de voltallige coalitie teruggekeken en ook vooruitgeblikt naar hetgeen er nog te doen staat. Lees verder

 • WMO – zelfredzaamheid of maatwerk?

  15 mei − Je gezondheid is misschien wel het belangrijkste dat je hebt. Als je gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. Dat doen we als familie, buren of vrijwilligers; maar als dat niet lukt dan staan er ook professionals klaar voor de ondersteuning die er nodig is. De VVD vindt het vanzelfsprekend dat burgers, die op hulp van de overheid zijn aangewezen, daar ook naar behoefte en binnen de geldende kaders, aanspraak op kunnen maken. Maar daarbij mag nooit uit het oog worden verloren, dat de kosten daarvan op de samenleving drukken en met gemeenschapsgeld worden betaald. Lees verder

 • Janine van Hulsteijn over het verkeer

  08 mei − Er zijn allerlei ontwikkelingen, onderzoeken en plannen voor het verkeer in de gemeente Gennep. Denk bijvoorbeeld aan het fietspad aan de Hoofdstraat in Heijen, de rondweg in Milsbeek ter ontlasting van de Zwarteweg en de knip aan de Willem Boyeweg in Gennep-Zuid... al deze onderwerpen komen voorbij in het interview dat onze wethouder Janine van Hulsteijn had met politiek verslaggever Ger Michels van GennepNews. Lees verder