Wet Taaleis: welk beleid heeft de gemeente?

De VVD Gennep staat voor een beleid waarbij de beste uitkering een betaalde baan is. Dit vraagt om een stringent beleid waarbij waar nodig ook de verlaging van de uitkering wordt toegepast overeenkomstig de Wet Taaleis. Onze fractie wil graag op de hoogte gesteld worden of en in hoeverre onze gemeente deze wet toepast. Vandaar dat wij het College van burgemeester en wethouders vragen met een evaluatie te komen van het lokale beleid.

De Wet Taaleis heeft tot doel om bijstandsgerechtigden met een taalachterstand te helpen om de taalbarriĆØre te doorbreken en daarmee (weer) aan een baan te helpen. Door de wet zijn gemeenten verplicht er voor te zorgen dat bijstandsgerechtigden voldoen aan vijf taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven en gesprekken voeren) en daarmee een niveau halen dat vergelijkbaar is met het niveau van het inburgeringsexamen. Uit recente berichten is gebleken dat er veel gemeenten niet voldoen aan deze wet.

Vandaar dat wij de volgende vragen hebben aan de wethouder:

  1. Per 1 januari 2016 is de wet Taaleis van toepassing op de bijstandsgerechtigden. Hiervoor heeft uw College de 'Beleidsregels Taaleis' vastgesteld. Heeft uw College, nu deze wet reeds 2 jaar van toepassing is, het gemeentelijk beleid geƫvalueerd en bent u na evaluatie van mening dat het lokale beleid enerzijds voldoet aan de wetgeving en anderzijds een bijdrage levert aan de re-integratie van de bijstandsgerechtigden?

  2. Graag ontvangen wij een overzicht van het totaal aantal bijstandsgerechtigden per jaar (2016 en 2017) met daarbij de aantallen personen die niet hebben voldaan aan de verplichting van de taaleis, de personen die een taalcursus hebben gevolgd en het aantal personen dat op basis van de wet een verlaging van de bijstandsuitkering heeft gehad. Kunt u tevens bij het aantal personen die een verlaging heeft gehad aangeven of dit een verlaging van 20% (half jaar), 40% (na een half jaar) of 100% (na een jaar) betreft?

  3. Sinds 1 juli 2016 is de Wet Taaleis van toepassing op alle bijstandsgerechtigden, dus ook de burgers die op dat moment reeds bijstandsgerechtigd waren. In antwoord op schriftelijke vragen uit het voorjaar 2016 heeft u aangegeven nog geen zicht te hebben op het aantal bijstandsgerechtigden dat per 1 juli 2016 moest voldoen aan deze Wet. Op welke wijze heeft u per 1 juli 2016 voor deze doelgroep uitvoering gegeven aan de Wet Taaleis?
Zet cookies aan om de video te tonen.