Collegeprogramma: Volle kracht vooruit!

Onder de noemer ‘Volle kracht vooruit!’ heeft het nieuwe College van burgemeester en wethouders haar programma voor de komende jaren gepresenteerd. Het ambitieniveau is – geheel in lijn met het coalitieakkoord van CDA-SP-VVD – hoog en dus gaat het College aan de slag om van onze gemeente een bruisende, veilige en klantgerichte parel aan Maas en Niers te maken die ook nog eens leefbaarder, socialer en duurzamer zal worden. De VVD-fractie heeft enthousiast gereageerd op het Collegeprogramma en kijkt uit naar de samenwerking tussen gemeenteraad, College en ambtelijke organisatie.

Het College zal in de jaren 2018 – 2022 flink gaan investeren in onze gemeente. Er is in totaal 8,2 miljoen euro beschikbaar om de ambities waar te maken. Als VVD zijn we uitermate blij dat ook veel van onze aandachtspunten uit de verkiezingscampagne terug te vinden zijn in het programma. Voorop staat daarbij uiteraard de veiligheid voor onze inwoners. We blijven inzetten op de komst van een extra wijkagent, maar we zijn ook realistisch en weten dat we daar slechts indirect invloed op hebben. Vandaar dat we zelf aan de slag gaan voor de veiligheid en meer personeel in dienst nemen voor de openbare orde en handhaving. Daarmee kunnen we overlast nog beter aanpakken en werk maken van criminaliteitsbestrijding.

Ook op gebied van verkeersveiligheid wordt stappen gezet: waar het vorige College bij het onderwerp mobiliteit vooral keek naar duurzaamheidsmaatregelen heeft het nieuwe College het verbeteren van de verkeersveiligheid als hoogste prioriteit! Er komen maatregelen om de Zwarteweg veiliger te maken; het knelpunt Hoofdstraat / Hoogveld / Groote Heeze in Heijen wordt aangepakt; bij de N271 blijft het uitgangspunt ‘tweemaal tweebaans’; en er worden stappen gezet om de overlast van vrachtverkeer in de kernen te beperken.

Tijdens de verkiezingscampagne vroegen wij aandacht voor de winkelleegstand. Het nieuwe College wil conform wens van de VVD zorgen voor beter centrummanagement zodat “het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers”. Er komt daarvoor een integraal plan voor opwaardering van het historische centrum en het ontmoedigen van niet-bestemmingsverkeer (ook rondom het Jan Lindersplein). Ambitieuze plannen zijn er zodat in de gemeente een uitstekend ondernemersklimaat gaat heersen, de agrarische sector vitaal blijft en bedrijventerreinen optimaal benut worden.

Uiteraard zijn dit slechts enkele voornemens van het College van CDA-SP-VVD en staat er nog veel meer in het Collegeprogramma. Als VVD hebben we het vertrouwen dat met dit programma een flinke stap wordt gezet. Wij wensen het College succes met de uitvoering!