Het beleid is er! Dus nu aan de slag!

Sinds we als nieuwe coalitie in de gemeente Gennep aan de slag zijn wordt veel gesproken over een hoog ambitieniveau. Dan is het ook belangrijk dat op woorden ook daden gaan volgen. Een belangrijke start voor vernieuwing is gezet tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag: graag lichten wij een vijftal besluiten toe waarmee al dit jaar stappen worden gezet.

(1) Financiële steun voor topsport

Tijdens de verkiezingscampagne is er veel gesproken over de noodzaak van topsportbeleid zodat de gemeente de volleybaldames van Fast (Flamingo’s) en de korfbaldames van Spes beter kan faciliteren en ondersteunen. In het Collegeprogramma is hierover nu afgesproken dat er beleid gaat komen, dat er maatregelen worden genomen om verenigingen voor topsport en breedtesport financieel tegemoet te komen, dat er een sportkoepel komt die meedenkt over gemeentelijk beleid en dat we daarnaast jaarlijks een sportgala organiseren. Wat de VVD betreft zijn dit mooie ideeën om te zorgen voor een vitale sportverenigingen! Vooruitlopend op deze maatregelen werd door Fast de wens geuit om dit jaar al een financiële steun van de gemeente te krijgen. Het gewenste bedrag van 7.500 euro is inmiddels besloten!

(2) Aanpak overlast vrachtverkeer

“Vrachtverkeer uit ’t dorp” was te lezen op onze verkiezingsborden in Ottersum en Ven-Zelderheide. Daar willen we nu werk van maken! Het College heeft besloten ‘stappen [te zetten] om de overlast van vrachtverkeer in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide te beperken’. Daarvoor wordt nog dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke maatregelen. En daarna volgt z.s.m. de uitvoering!

(3) Aandacht voor lokale veiligheid

In een tijd dat er onzekerheid is over de toekomst van het politiebureau in Gennep en waar we strijden voor een extra wijkagent kiezen wij ervoor om als gemeente te investeren in de lokale veiligheid. Enerzijds aan de beleidsmatige ondersteunende kant van het integrale veiligheidsbeleid: er komt een extra ambtenaar bij de gemeente die verantwoordelijk is voor Openbare Veiligheid. Anderzijds aan bij de handhaving: er komt ook een extra ambtenaar voor Opsporing. Daarmee kunnen we overlast tegen gaan en meer veiligheid bieden aan onze inwoners!

(4) Bevorderen integratie migranten

Het College zet primair in op regionaal afgestemd beleid over integratie van migranten. Uitgangspunt daarbij is dat ze in de Gennepse samenleving op een goede manier een plek vinden. Het integratiebeleid is echter niet vrijblijvend: de taaleis is er niet voor niets. Een goede integratie vraagt om beheersing van de Nederlandse taal. Hiervoor komen extra middelen beschikbaar. Daarnaast wordt er echter ook stringenter gecontroleerd (ook door frequente heronderzoeken) op de naleving van de Wet Taaleis.

(5) Verkeersmaatregelen Zwarteweg

Ja, de VVD is voorstander van een rondweg Milsbeek. Echter: we werken met een coalitie van CDA en SP waardoor tijdens de onderhandelingen is besloten dat het verkeersprobleem op de Zwarteweg eerst nog eens nader te onderzoeken. In tegenstelling tot andere berichten is tot nu toe slechts definitief besloten dat er dit jaar mogelijke maatregelen worden onderzocht om de Zwarteweg verkeersveiliger te maken en dat uitvoering vanaf 2019 moet plaatsvinden. Deze gang van zaken moet voor alle belanghebbenden op korte termijn de nodige helderheid bieden over de maatregelen; ook als dat inhoudt het realiseren van een nieuwe verbinding tussen Ringbaan en de N271. We zetten dus wel degelijk stappen om de Zwarteweg veiliger te maken en verwachten in het najaar uitsluitsel door het College over de te nemen maatregelen.