Verbijstering over sluiting ambulancepost

De Gennepse ambulancepost sluit per 01 augustus a.s. zodat er vanaf die datum geen ambulance meer vanuit onze eigen gemeente beschikbaar is voor hulpverlening. Met enige verbijstering werden wij afgelopen week overrompeld door dit besluit van AmbulanceZorg Limburg-Noord en de zorgverzekeraars. Blijkbaar is men van mening dat de hulpverlening zal verbeteren door herstructurering van de ambulanceposten. Er wordt door AmbulanceZorg een toekomstbeeld geschetst waarbij de hulpverlening voor Gennep (en Mook) per augustus zal worden geregeld door ambulances in Bergen, Haps en de gemeente Berg en Dal. Moge duidelijk zijn dat dit een droombeeld is en dat het te verwachten valt dat de hulpverlening in realiteit flink tekort zal schieten.

In de wet wordt gesproken over een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor ambulances. Daarbij worden 3 minuten uitgetrokken voor de tijd die nodig is om het bericht vanuit de meldkamer naar de desbetreffende ambulancepost te krijgen en zodat het personeel naar de wagen kan lopen. Kortom: de wetgever heeft vastgelegd dat een ambulance vanaf het moment van vertrek tot aan de locatie 12 minuten tijd heeft. Cijfers voor aanrijtijden in de gemeente Gennep wijzen uit dat de ambulance bij melding van ‘direct levensgevaar’ (prioriteit A1-ritten) in ruim 20% van de gevallen niet voldoet aan deze wettelijke tijden. Moge duidelijk zijn dat dit cijfers zijn voor een situatie waarbij er in Gennep wel een ambulancepost zit. Doel had dan ook moeten zijn om de huidige tijdelijke post om te vormen tot een volwaardige 24-uurs dienst. Door dit niet te doen bekruipt veel inwoners (terecht) het gevoel in de steek en aan het lot overgelaten te worden. Zeker als de nieuwe situatie met ambulances in Bergen, Haps en de gemeente Berg en Dal nog niet volledig operationeel is. De locatie in Bergen moet op termijn verhuizen naar bedrijventerrein de Flammert zodat die centraler ligt, maar feit is dat er straks 2 ambulances in Well staan. De ambulances in Haps worden veelvuldig ingezet voor hulpverlening in het Land van Cuijk en ook andere Brabantse gemeenten. De gemeente Berg en Dal moet een extra locatie krijgen maar daarvoor is nog geheel onduidelijk waar die wagen komt te staan.

De roep naar daadkracht door de gemeente Gennep, lokale bestuurders en politici is dan ook begrijpelijk. Echter, de gemeente heeft geen enkele zeggenschap over de ambulancepost. Enkele dagen voor publicatie door de media is de gemeente door AmbulanceZorg overrompeld en werden we ingelicht over het voornemen tot sluiting van de Gennepse post. De gemeente was op geen moment betrokken bij dit besluit. Tijdens overleg tussen burgemeester en fractievoorzitters van alle partijen is duidelijk geworden dat wij allen weinig tot geen begrip hebben voor het besluit en ondoordachte handelen van de zorgverzekeraars en AmbulanceZorg. Financiële afwegingen lijken belangrijker te zijn dan de hulpverlening voor mensen in onze gemeente en regio.

Ondanks het feit dat de rol van de gemeente beperkt is wordt er in het belang van de inwoners met man en macht gewerkt aan een oplossing en lobby voor behoud van de ambulancepost. Primair doel is uitstel van het besluit tot eind van het jaar zodat er in goed overleg naar opties kan worden gekeken.

Zet cookies aan om de video te tonen.