Toegelicht: Steun nieuw plan kindcentrum

De gemeenteraad heeft op maandag 29 oktober jl. een unaniem besluit genomen over de verdere uitwerking van het Kind Expertise Centrum in Gennep. Een besluit dat ik graag wil toelichten. Als VVD Gennep waren wij de afgelopen maanden zeer uitgesproken over de plannen voor een kindcentrum. Met name twijfels over de communicatie, verkeersafwikkeling, (tijdelijke) huisvesting en de onderwijsvisie waren voor ons reden om herhaaldelijk tegen de realisatie van het kindcentrum te stemmen. De afgelopen maanden zijn er echter belangrijke stappen gezet waarmee er nu een beter plan ligt.

Communicatie

Bij de communicatie heeft de gemeente nu de regie genomen. Waar in het verleden nogal onrust ontstond door miscommunicatie zijn de lijnen nu helder: de gemeente zal u o.a. via de website gennep.nl/kec over de actuele voortgang in het plan informeren.

Verkeersafwikkeling

De verkeersafwikkeling via de Picardie blijkt in het oorspronkelijk plan problematisch te zijn. Vandaar dat nu is gekozen voor bouw linksom bij parkeerplaats Martinushof zodat het kindcentrum straks vanuit twee zijden bereikbaar is. Op initiatief van onze fractie en met steun van andere partijen is daarnaast gekozen voor een aanvullende verkeersstudie die inzichtelijk moet maken welke gevolgen de keuze linksom heeft voor het kruispunt Picardie/Zandstraat (bij de Stadsherberg), de parkeerplaats Martinushof en de Zuid-Oostwal. Daarnaast moet de studie meteen ook oplossingen bieden om de verkeersdrukte in toekomst goed af te wikkelen.

Huisvesting

In het verleden was er ook veel te doen over de huisvesting. Normaliter wordt bij nieuwbouw van scholen een pand gerealiseerd dat qua aantallen scholieren uitgaat van de demografische cijfers over 10 jaar. Dit zou betekenen dat het kindcentrum na realisatie meteen te klein zou zijn en ±100 kinderen elders of in containers les moeten volgen. Tijdens de heroverweging de afgelopen maanden is besloten af te wijken van die normen en het nieuwe kindcentrum te bouwen op basis van de huidige leerlingenaantallen zodat alle kinderen gewoon in de nieuwe en veilige omgeving van het kindcentrum les zullen krijgen. Voor de tijdelijke huisvesting gedurende de verbouwing is het de bedoeling om gebruik te maken van o.a. een leegstaand schoolgebouw aan de Stiemensweg.

Onderwijsvisie

Er waren ook twijfels over de onderwijsvisie. Laat helder zijn dat het gezag van de lokale overheid rondom het onderwijs met name gericht is op huisvesting. Er ligt bij de gemeenteraad geen zeggenschap over de onderwijsvisie. Uiteraard hebben wij begrip als ouders vraagtekens hebben bij het samenvoegen van diverse onderwijsvormen. Hier zijn echter ouders en leerkrachten zelf aan zet om via hun scholen de eigen identiteit te koesteren.

Buitenspeelruimte

Een aandachtspunt dat onlangs opnieuw werd aangehaald door ouders is de buitenspeelruimte. Als we kijken naar de ruimte die er op dit moment rondom bijvoorbeeld de Maria Goretti beschikbaar is voor de kinderen dan snappen wij de wens naar een grote buitenspeelruimte. In de eerdere plannen zou worden vastgehouden aan landelijke normcijfers voor aantallen vierkante meters per kind. Wat ons betreft onbegrijpelijk. Vandaar dat op ons initiatief afgelopen maandag met steun van alle partijen is besloten dat het College in de uiteindelijke bouwplannen deze norm moet loslaten en een ruimere buitenspeelplaats moet realiseren die ook na schooluur toegankelijk is voor kinderen.

Tot slot...

Tot slot een ander belangrijk argument voor ons besluit: afgelopen voorjaar heb ik namens de VVD Gennep het coalitieakkoord mogen tekenen met CDA en SP. Uiteraard zijn op lokaal niveau de politieke verschillen tussen onze drie partijen minder extreem dan op landelijk niveau. Toch blijft een akkoord tussen liberalen, christendemocraten en socialisten een document waarin eenieder soms water bij de wijn moet doen. Wij hebben veel mooie punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen scoren in het coalitieakkoord, maar moesten in ruil daarvoor wel steun bieden aan de realisatie van een kindcentrum. Met elkaar compromissen sluiten en je vervolgens 4 jaar lang committeren aan dit akkoord, dat is hoe de politiek nu eenmaal werkt. Voor ons desondanks geen makkelijk besluit afgelopen maandag, maar uiteindelijk houden wij onze rug recht: afspraak is afspraak!

Nu is het zaak om voortvarend aan de slag te gaan en in de lopende ontwerpfase naar de inbreng van ouders, kinderen, leerkrachten en omwonenden te luisteren. In 2019 komt het Kind Expertise Centrum opnieuw in de gemeenteraad. Dan zullen we de financiële knoop definitief moeten doorhakken!

Mocht u vragen hebben over onze afweging om in te stemmen met het raadsvoorstel dan kunt u mij altijd mailen via holger.rodoe@vvdgennep.nl.

Holger Rodoe

Raadslid VVD Gennep

Woordvoerder Sociaal Domein, Onderwijs, Sport