Begroting 2019: Een liberale toekomstvisie voor de gemeente Gennep!

“Laten we samenwerken voor een gemeente Gennep waar kansen en uitdagingen grenzeloos zijn!” Met deze kernboodschap is de VVD het afgelopen voorjaar naar de kiezers gegaan. Wat toen als ambitie werd uitgesproken is voor onze fractie nu nog steeds uitgangspunt. We kunnen met trots zeggen dat er nu een visie ligt waar we dit uitgangspunt in herkennen. Het is meer dan een samengeraapt lijstje van wensen van drie partijen. Het is een totaalpakket, een toekomstvisie met kansen en uitdagingen voor onze gemeente.

Een gemeente, waar het prima leven is. Waar wonen gelijk moet staan met je thuis voelen in onze dorpen en wijken. Waar je komt wonen omdat het rustig en veilig is. Waar iedereen zichzelf kan zijn! Hoe gaan we dit realiseren? Juist door het opknappen van buurten zoals de Pottenhoek, aandacht voor verbeteren van de Norbertus- en Martinusstraat of het herinrichten van het Schuttersplein. Door nieuwbouw van woningen voor starters. Door het verbeteren van de doorstroom op de woningmarkt.

We gaan aan de slag met moderne sportaccommodaties. Doel moet zijn dat steeds meer inwoners gaan bewegen. Vandaar dat wij ook blij zijn met de extra vakleerkracht bewegingsonderwijs die op ons verzoek is opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast kijken wij uit naar de plannen op gebied van topsport. In 2018 was de steun aan FAST nog incidenteel. Vanaf 2019 moet die steun voor topsport structureel zijn verankerd in nieuw beleid. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door naar de verenigingen te luisteren en succesvol beleid uit regiogemeentes over te nemen.

We zorgen ook voor een sociale gemeente. Met aandacht voor mantelzorgers die met veel liefde voor hun naasten zorgen. Het beleid mag ruimhartig zijn om daarmee deze stille helden van de samenleving goed te ondersteunen.

Aandacht is ook essentieel voor het naleven van de wet Taaleis. We zijn blij dat er extra geld komt voor het bevorderen van de Nederlandse taal bij migranten. Het kunnen spreken van de taal is de basis voor een succesvolle integratie. Daarnaast is het respecteren van onze normen en waarden, begrip voor onze tradities en het leveren van een bijdrage aan onze samenleving door werk van groot belang. Veel politici, ook lokaal, hebben de afgelopen jaren te rooskleurig naar de integratie gekeken, hier valt een les uit te trekken. Statushouders die daadwerkelijk willen integreren en er moeite voor doen om het te laten slagen, zijn van harte welkom. Maar als iemand geen moeite doet om te integreren dan is er wat ons betreft voor diegene ook geen plek in onze lokale gemeenschap.

Op gebied van veiligheid hebben we nog steeds te maken met een significant tekort aan wijkagenten. Het is dan ook belangrijk dat wij als gemeente structureel meer geld geven aan de extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. Onze BOA’s zijn onmisbaar. We mogen niet de ogen sluiten voor belediging, intimidatie of bedreiging jegens inwoners, maar ook jegens ambtenaren die zich dagelijks inzetten voor onze gemeente. In het teken van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zal de VVD aandringen op voldoende juridische bevoegdheden en fysieke instrumenten zoals bodycam’s, handboeien en pepperspray.

Veiligheid is ook een aandachtspunt in het verkeer. Hier moeten we mee aan de slag, bijvoorbeeld door het verminderen van vrachtverkeer in de kernen, een oplossing voor de problematiek op de Zwarteweg en een veilig fietspad op de Maasbrug. Wij verwachten van het College dat er op korte termijn duidelijkheid komt over een definitieve verbinding tussen Ringbaan en N271. Als lokale politiek is het ook onze taak om eigen besluiten kritisch te evalueren. Kijkend naar het shared space gebied moeten we constateren dat het raadsbesluit uit het verleden een mislukking is. Wij voorzien ook potentiële gevaarlijke situaties met schoolgaande kinderen na realisatie van het Kindcentrum.

We gaan flink investeren in de Economische Structuur. Een ambitieus plan, maar essentieel voor de toekomst van de gemeente en met meer aandacht voor de verblijfsrecreatie. Wij juichen het versoepelen van evenementenvergunningen en het aanleggen van glasvezel toe. We zien kansen in het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en goede marketing van onze gemeente. Wij horen graag van het College welke verdere stappen er op korte termijn worden gezet voor de economische ontwikkeling en wat de laatste stand van zaken is inzake glasvezel. Tevreden zijn wij ook over de aanpak op gebied van de vrijetijdseconomie. Ondernemers zijn enthousiast over de werkwijze met het Routeboek. Dus dit moeten we koesteren en geen nieuwe obstakels creëren!

Tot slot nog enkele algemene onderwerpen:

  • Dienstverlening: Als VVD zijn we blij dat we de digitale dienstverlening steeds verder verbeteren zonder daarbij niet-digitale mensen uit het oog te verliezen. Wij zijn blij dat het mogelijk is om ook zonder afspraak bij het klantcontactcentrum binnen te lopen. Wij zijn blij dat het College voornemens is reisdocumenten naar wens thuis of op werk te laten bezorgen. Belangrijke stappen voor een klantgerichte gemeente.
  • Lokale belastingen: Het is een essentieel uitgangspunt van de begroting dat we zorgen voor een verantwoord financieel beleid en de positie van de gemeente niet in gevaar brengen. Het is uitstekend dat we een verhoging en inflatiecorrectie van de belastingen kunnen voorkomen. Eindelijk eens geen lastenverhoging voor onze inwoners!
  • Lokale omroep: Eén jaar na de start zien we nog te weinig vooruitgang en zijn we dus nog niet tevreden. We snappen dat de lokale media in alle gemeenten onder druk staat. Er ontbreekt lokaal een structurele werkwijze waarbij voldoende eigen content wordt gemaakt. Dat moet en kan anders, door bijvoorbeeld andere producenten ruimte te bieden om hun content te publiceren op tv. Bijvoorbeeld andere persaanbieders of jongeren die vanuit de opleiding bezig zijn met media-content. In dit kader hebben we hebben begrepen dat er gesprekken zijn over samenwerking tussen Gennep News en Maasduinencentraal. We horen graag van het College welke kansen hij hier liggen voor de gemeente Gennep.
  • Duurzaamheid: We zien dat het College conform coalitieakkoord de nadruk legt op meer duurzaamheid, maar we moeten daarbij wel een realistische kijk houden op de kosten. Duurzaamheid mag geen dogma worden waardoor lokale subsidiekranen volop gaan lekken.

De voorliggende programmabegroting staat bomvol van ambities en schetst de gemeente Gennep zoals wij die als coalitiepartijen in de toekomst graag willen zijn. Op dit punt is er een woord van dank op z’n plaats aan de ambtelijke organisatie voor het uitwerken van dit document, maar zeker ook voor het aanvaarden van alle ambities die erin zijn opgenomen. Als VVD zien wij dat hier meer ligt dan alleen een begroting. Hier ligt een toekomstvisie voor onze gemeente. Dus laten we vooral samenwerken voor een gemeente Gennep waar kansen en uitdagingen grenzeloos zijn!

Zeker nu de gemeente Gennep voor het eerst een liberale begroting heeft!

Holger Rodoe

Fractievoorzitter VVD Gennep

holger.rodoe@vvdgennep.nl