Kinderkermis: onze afweging toegelicht!

De kinderkermis gaat niet terug naar de Markt! We vallen dus maar meteen met de deur in huis, dit is wat het is. Tijdens de raadsvergadering over de begroting 2019 kwam van 1 fractie het voorstel om ‘uit te zoeken onder welke voorwaarden er kermisexploitanten bereid zijn een kinderkermis op de Markt te houden’. Dit voorstel kon niet rekenen op de steun van de raad.

Alvorens inhoudelijk te reageren op de argumenten – het besef van tradities en de veiligheid voor kinderen – is het belangrijk om eerst alle feiten op tafel te krijgen. Het eerste verzoek door de kermisexploitanten om de kinderkermis te verplaatsen (naar een toen nog ‘groen’ Jan Lindersplein) is uit 2012. Aanleiding was toen al volgens de exploitanten dat de Kinderkermis op de Markt niet rendabel was en er een te grote afstand was tussen kermis en kinderkermis. De coalitie van CDA-D66-Kern besloot toen de kinderkermis niet te verplaatsen. Dit standpunt is gewijzigd in 2016 door de coalitie van D66-SP-Kern en het College (dus ook de D66-wethouder) besloot een overeenkomst voor vijf jaar af te sluiten met de kermisexploitanten voor behoud van de kermissen in alle dorpen. Expliciet werd daarbij ook besloten dat de kinderkermis i.v.m. betere bezoekersaantallen vanaf 2016 en in de toekomst op het Jan Lindersplein zou gaan plaatsvinden, dit wel met verbetering van de verkeersveiligheid. In 2017 ging het College van D66-SP-Kern opnieuw akkoord met de vergunningaanvraag voor een kinderkermis op het Jan Lindersplein en ook in 2018 is door de gemeente ingestemd met dezelfde vergunningaanvraag.

Er ligt dus nu een rechtsgeldige overeenkomst met de exploitanten waarin het Jan Lindersplein als locatie is vastgelegd en daar hebben wij mee te maken. Enerzijds zou je het opvallend kunnen noemen dat D66 als toenmalige coalitiepartij eerst instemt met een dergelijke locatiewijziging en vervolgens elk jaar daarna vraagtekens zet bij die nieuwe locatie. Anderzijds kun je ook beargumenteren dat elk politiek besluit aan evaluatie onderhevig moet zijn en vanuit die gedachte is het goed om het met elkaar te bespreken. Een verplaatsing terug naar de Markt, zelfs met aanbieden van een extra vergoeding door de gemeente, is definitief geen optie voor deze ondernemers. Conform hun juridisch recht houden ze vast aan de contractuele afspraken. Het voorstel om ‘uit te zoeken onder welke voorwaarden er kermisexploitanten bereid zijn een kinderkermis op de Markt te houden’ is wat de VVD betreft dan ook op dit moment volstrekt ongewenst. Sterker nog, ons burgerraadslid Beppie Bosten heeft zelf het initiatief genomen om met de exploitanten hierover in gesprek te gaan en naar hun mening te luisteren. Het door de gemeente geschetste beeld over de situatie werd 100% bevestigd. Sterker nog: de kermisexploitanten zien nu door de nabijheid van de ‘grote kermis’ ook een betere omzet! Tijdens de raadsvergadering op 5 november jl. bleek trouwens dat D66 (als indiener van het voorstel tot onderzoek) zelf geen enkele moeite had gedaan om persoonlijk in contact te komen met de betrokken kermisexploitanten.

Zoals aangegeven wordt in deze discussie gebruik gemaakt van twee argumenten: het besef van tradities en de veiligheid voor kinderen. Op beide punten wil ik graag het standpunt van de VVD-fractie toelichten.

Besef van tradities

Uiteraard vinden wij het van groot belang om lokale tradities te koesteren. Het gemeentelijk beleid biedt alle ruimte aan lokale verenigingen en organisaties om onze cultuur, normen en waarden voor de toekomst te behouden en uit te dragen. Het organiseren van een kinderkermis zien wij ook als een mooie traditie voor onze stad Gennep. Maar als er uiteindelijk een keuze moet worden gemaakt tussen ‘geen kinderkermis’ of ‘kinderkermis op een andere locatie zoals het Jan Lindersplein’, dan is er blijkbaar maar één optie om een traditie ook voor de toekomst te waarborgen: het organiseren van de kinderkermis op het Jan Lindersplein. Zoals eerder al aangegeven is die keuze al in 2016 gemaakt door de coalitie van D66-SP-Kern.

Veiligheid voor kinderen

Wat betreft de verkeersveiligheid is er wel degelijk een aandachtspunt. Wij onderschrijven de zorgen vanuit de samenleving en zien ook dat drukte bij de kermis gevaarlijke situaties op straat met zich brengt. Laten we vooropstellen dat wij nooit voorstander waren van het ‘shared space’ in het Gennepse centrum en het qua verkeersveiligheid een volledige mislukking vinden. Dat neemt niet weg dat we nu met onveilige situaties te maken hebben. Hier heeft het huidige College echter al toegezegd om bij de eerstvolgende kinderkermis in 2019 de nodige maatregelen te zullen treffen. Mogelijk is het afsluiten van de Brugstraat, maar ook andere suggesties zijn welkom!

Als lokale politiek heb je soms te maken met moeilijke afwegingen en liggen er ook vaak besluiten uit het verleden waar je aan gebonden bent. In het dossier kinderkermis hebben we met zo’n zaak te maken. Dan is het makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat er allerlei onderzoeken moeten komen, maar uiteindelijk kun je alleen iets verbeteren door aan de slag te gaan. Dat doet het College door als betrouwbare overheid vast te houden aan contracten met ondernemers, maar door wel de nodige stappen te zetten qua veiligheid.

Kortom: Dit is misschien geen populair standpunt over de toekomst van de kinderkermis, maar wel een eerlijke toelichting op de afweging zoals wij die als VVD-fractie hebben gemaakt.

Holger Rodoe

Fractievoorzitter VVD Gennep

Holger.rodoe@vvdgennep.nl