Weer tegen windmolens vechten?!

Een energiebesparing van 35% en daarnaast 30% duurzame energieopwekking. Dit zijn de ambities die de gemeenteraad tijdens de vergadering op 17 december jl. heeft uitgesproken. In regionaal verband gaan we samen met de gemeenten in Noord-Limburg invulling geven aan deze opgave. Een besluit waar wij het op hoofdlijnen mee eens zijn, maar waar we bij de uitwerking in 2019 nadrukkelijk lokale kaders moeten benoemen. Kaders waarmee we aangeven welke vorm van duurzame energieopwekking hier wenselijk is, in welke hoeveelheid en op welke locaties. Want, voor ons als VVD is duidelijk dat wij niet zomaar akkoord zullen gaan met tal van windmolens of zonneweides in onze gemeente.

Cruciaal tijdens het debat was een van de conclusies uit de onderliggende Regionale Energievisie: ‘In 2030 zullen er per gemeente in Noord-Limburg gemiddeld 11 windturbines, 1,3 geothermiebronnen en 155 ha aan zonnepanelen op daken gerealiseerd zijn’. Een berekening waar wij twee aandachtspunten op hebben:

De regionale spreiding

Deze berekening is tot stand gekomen door de totale opgave van duurzaamheidsmaatregelen in Noord-Limburg in gelijke porties te verdelen over de acht gemeenten. Dat zou betekenen dat de gemeente Gennep moet opdraaien voor het energieverbruik in gemeenten als Venlo, Venray, Horst of Peel en Maas. Ter illustratie het energieverbruik van Gennep t.o.v. de gemeente Venlo: terwijl Gennep jaarlijks een verbruik van ± 1,85 Petajoule energie heeft, verbruikt Venlo ± 13,38 PJ. Natuurlijk moeten we ons steentje bijdragen voor verduurzaming, maar dan moeten we primair naar ons eigen verbruik en de lokale uitdagingen kijken. We moeten dus de opgave voor Noord-Limburg naar evenredigheid van het verbruik gaan verdelen.

De inhoudelijke spreiding

De stelling dat er een bepaald aantal windmolens nodig zijn naast een flinke hoeveelheid zonnepanelen is te voorbarig. Enerzijds omdat de mogelijkheden om windmolens in onze gemeente te plaatsen beperkt zijn, anderzijds omdat het volledig tekort schiet aan de maatschappelijke acceptatie. Het is nogal hypocriet dat de Gennepse politiek jarenlang als Don Quichot tegen windmolens in het Duitse Reichswald vecht, maar vervolgens wel in eigen gemeente diezelfde turbines gaat plaatsen. Uit dit traject is wel gebleken dat het merendeel van onze inwoners niet zit te wachten op torenhoge windmolens in de nabijheid van hun woning. Op basis van deze twijfels kan de VVD dus geen grootschalige windenergie in de gemeente Gennep steunen.

Kortom...

In het debat hebben wij deze aandachtspunten meegegeven aan het College van burgemeester en wethouders. Evenals het standpunt dat zonnepanelen primair op daken thuishoren en we moeten voorkomen dat goede landbouwgronden sneuvelen door de duurzaamheidswaan met tientallen zonneweides. Wij steunen dus de doelstellingen voor energiebesparing en nu is het, met onze kaders in het achterhoofd, aan het College om de regionale visie verder uit te werken tot een lokaal beleidsdocument.

Zet cookies aan om de video te tonen.