Bevoorradingstijden flexibeler maken

Bezorgdiensten onbeperkt toelaten in het centrum van Gennep? Een belangrijk onderwerp dat werd besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. Als fractie hebben we hierbij een afweging moeten maken tussen ondernemers-/economisch belang voor het centrumgebied, de leefbaarheid en de veiligheid. Geen makkelijke afweging, zeker geen besluit dat je zonder goed onderzoek en degelijke onderbouwing kunt nemen. Wat vindt de VVD daar nu echt van…

© VVD Gennep

Laten we vooropstellen dat wij begrip hebben voor het feit dat de huidige bevoorradingstijden voor winkeliers achterhaald kunnen zijn, dat meer flexibiliteit wenselijk is voor de ondernemers. Vanuit dit oogpunt waren en zijn wij in beginsel ook voor actualisatie van dit beleid. Wel hadden we enkele twijfels:

  • Veiligheid voor het winkelend publiek en fietsverkeer moet voorop staan. Het is nog onduidelijk om hoeveel bestelbusjes en personenauto’s van de winkeliers het gaat. Er is weliswaar aangegeven dat de toename zou meevallen, maar hier was nog te veel onduidelijkheid over. Dat moet eerst goed onderzocht worden.
  • Door het geheel afschaffen van de bevoorradingstijden – zoals voorgesteld – krijg je wellicht ook te maken met extra bevoorrading in het weekend. Met name op de drukke zaterdagen en zeker tijdens Summmertime, is het onverantwoord busjes en auto’s door de Zandstraat te laten rijden. VVD heeft daarom voorgesteld de zaterdagen uit te sluiten van onbeperkte aanlevertijden.
  • Voorkomen van geluidsoverlast, voor de bewoners van het centrum. VVD heeft voorgesteld om goederenverkeer te beperken tot na 7 uur ‘s-morgens. Het geheel loslaten van de tijden zou betekenen dat bevoorrading 24/7 mogelijk zou worden.
  • Handhaving is lastig, als ook personenauto’s van winkeliers toegestaan wordt om de winkels te bereiken. Want hoe maak je onderscheid tussen de auto van een winkelier en die van een willekeurige particulier. Feitelijk kan elke auto dan bevoorradingsverkeer zijn en is de Zandstraat in praktijk geen voetgangersgebied meer.

Vanwege het ontbreken van deze punten in het voorstel en het feit dat onze twijfels ook tijdens het debat niet werden weggenomen, besloot de VVD tegen te stemmen.

Nu is het zaak om weldegelijk werk te maken van flexibelere bevoorradingstijden. Het terechte signaal werd door alle partijen en het College gesteund, dus is wat de VVD betreft nu het College aan zet om aan de slag te gaan en samen met ondernemers en aanwonenden voor een werkbaar beleid te zorgen. Tijdens de vergadering heeft verantwoordelijke wethouder, Janine van Hulsteijn, al aangegeven het idee op te nemen in haar agenda voor de ontwikkelingen binnen het centrum van Gennep. Zodat op een later tijdstip alsnog een goede, maar vooral goed doordachte aanpassing van de bestaande situatie kan worden ingevoerd. Wij hebben er vertrouwen in dat dit wordt opgelost!