Afspraak is afspraak: lastendruk verlagen!

De gemeente moet er zijn voor de burgers, zeker als het gaat om zuinig en zinnig omgaan met onze belastingcenten. In het verleden werd te veel geld gebruikt voor grootschalige projecten waarvan nut en noodzaak niet altijd zichtbaar waren. In plaats van belastinggeld te verspillen kiezen wij er als VVD voor lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers niet verder te verhogen, of daar waar mogelijk zelfs te verlagen. Uitgangspunt moet zijn dat inkomsten uit lokale heffingen doeltreffend worden besteed, anders kun je ze maar beter verlagen of afschaffen. Een discussiepunt daarbij is altijd de OZB; in gemeenten wordt dit gezien als algemeen dekkingsmiddel voor allerlei uitgaven. Maar dat mag geen argument zijn om deze belasting, net als andere gemeenten als melkkoe te gaan gebruiken.

Als VVD-fractie zijn we dan ook blij dat we in het coalitieakkoord afspraken hebben gemaakt over de lastendruk voor onze inwoners: “Mede in het kader van het sociale beleid van de gemeente streven we er naar de lasten voor de burgers de komende vier jaar te verlagen. We overwegen dat te doen door bijvoorbeeld verlaging van de rioolrechten.”

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de verlaging van de rioolrechten aan de orde geweest. Helaas wordt op dit moment voorgesteld om de kosten voor die verlaging te compenseren door een verhoging van de OZB. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop. We hebben een lastenverlaging toegezegd aan inwoners, dan moeten we nu ook de daad bij het woord voegen. Ook als dit tot gevolg heeft dat beleidskeuzes moeten worden gemaakt en er prioriteren moeten worden gesteld.

Zet cookies aan om de video te tonen.