Uitkeringsfraude keihard aanpakken!

Inwoners van de gemeente Gennep die een uitkering ontvangen en op vakantie willen gaan moeten dit vooraf melden bij de gemeente. Per jaar mag de vakantie maximaal 4 weken lang zijn. “Als u langer op vakantie bent, stopt de gemeente uw uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan”, aldus de tekst op de website van de gemeente Gennep. Maar hebben we hier als gemeente wel grip op?

Als gemeente Gennep vinden wij dat we een verantwoordelijkheid hebben voor degenen die (soms letterlijk) de oversteek naar ons land hebben moeten maken en in onze gemeente zijn beland (quote coalitieakkoord CDA, SP, VVD). De VVD staat voor een liberale samenleving waar we iedereen welkom heten die zich wil aanpassen aan onze manier van leven en vrijheden, onze normen en waarden, onze wetten en regels!

Juist het naleven van wetten en regels is in het geding wanneer door statushouders, vluchtelingen en andere uitkeringsgerechtigden misbruik wordt gemaakt van uitkeringen. Of wanneer we zien dat veel Europese landen te maken hebben met statushouders die tijdens hun vakantiedagen terugreizen naar hun land van herkomst, het land waarover ze beweren dat ze er gevaar lopen. Uitkeringsfraude is een chique term voor diefstal, dus dat moeten we keihard aanpakken en wat betreft ‘vakantiegangers’ die reizen naar hun land van herkomst: hier moeten we proactief op acteren en er als gemeente aan bijdragen dat deze mensen remigreren.

Derhalve heeft onze fractie de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Hoeveel statushouders en andere uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen hebben in 2019 al een aanvraag ingediend voor een vakantie in het buitenland?
  2. Hoeveel aanvragen zijn toegewezen en hoeveel aanvragen zijn afgewezen?
  3. Is bekend naar welke landen de aanvragers/statushouders wilden? Zo nee, waarom niet aangezien dit wel een van de voorwaarden is? Zo ja, welke landen betrof het?
  4. In hoeveel gevallen was het vakantieland ook het oorspronkelijke land van herkomst? Graag per land inzichtelijk maken.
  5. Los van de vraag of dit in 2019 het geval was: Krijgen statushouders die op vakantie gaan in hun land van herkomst een remigratie programma aangeboden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dit programma vormgegeven en hoe lang duurt het tot de statushouders weer teruggaan naar hun land van herkomst?
  6. Zijn er ook vluchtelingen (die dus nog geen status hebben), met medeweten van de gemeente Gennep, op vakantie geweest in het buitenland? Zo ja, hoeveel gevallen waren dit, naar welke landen zijn deze vluchtelingen gereisd, in hoeveel gevallen was dit naar land van herkomst en welke consequenties heeft dit voor hun procedure voor de uiteindelijke status?
  7. Is bekend of er gevallen zijn waarbij voorafgaand aan de vakantie geen melding is gemaakt aan de gemeente? Welke consequenties heeft dit voor de situatie van statushouders en andere uitkeringsgerechtigden?
  8. In hoeveel gevallen is de maximale termijn van vier weken overschreden? Graag vernemen wij daarbij ook hoe dit is gecontroleerd en welke consequenties eraan zijn verbonden.

Het college heeft nu ruim één maand tijd om de vragen te beantwoorden.