Veilig Thuis: warme overdracht van casussen

Gaat het wel goed met het werk dat wordt geleverd door Veilig Thuis in Limburg? Deze vraag bekroop onze fractie de afgelopen maanden toen mediaberichten verschenen over mogelijke veiligheidsrisico’s door tekortschietende hulp. De berichtgeving ging voornamelijk over de samenwerking tussen Veilig Thuis en de gemeenten Venlo en Roermond, maar als het al misgaat bij deze twee gemeenten waarvan de gemeente Venlo ook als centrumgemeente voor heel Noord-Limburg fungeert, hoe staat het dan om de samenwerking met onze gemeente. Kortom, aanleiding voor onze fractie om deze zorgen aan te kaarten bij het College van burgemeester en wethouders.

Bij de veiligheidsrisico’s gaat het onder andere over ontbrekende risicotaxaties en veiligheidsplannen, ontbrekende regie en geen integraal zicht op ‘gezinssituatie en de aanwezige (on)veiligheid in het gezin’. Dat zijn nogal cruciale factoren waar de hulp van Veilig Thuis op zou tekortschieten. Vandaar dat wij van het College wilden weten of men bekend was met deze signalen uit Venlo en Roermond. Inmiddels heeft onze fractie een reactie ontvangen en geeft ons College aan kennis te hebben van de knelpunten bij andere gemeenten maar zijn er, voor zover bekend geen veiligheidsrisico’s voor casussen uit onze gemeente. Een geruststellend antwoord dat ook aangeeft dat misstanden over de totale breedte van de Veilig Thuis organisatie moeten worden voorkomen en wij als gemeente en voor onze fractie daarbij helder is dat wij veiligheidsrisico’s voor onze inwoners niet zullen tolereren!

In de beantwoording van het College wordt tevens toegelicht dat onze gemeente nadrukkelijk afwijkt van de werkwijze dit Veilig Thuis bij voorkeur gebruikt als het gaat om dossieroverdracht. Daar waar de Veilig Thuis organisatie opteert voor een telefonische of schriftelijke overdracht kiest de gemeente daar zeker niet voor en is er bij voorkeur een ‘warme overdracht’. Dit impliceert dat casussen in een driegesprek tussen inwoner, Veilig Thuis en de Consulent Sociaal Domein van de gemeente Gennep worden overgedragen. Door dus bewust af te wijken van de standaardwerkwijze van Veilig Thuis en door een vaste contactpersoon bij de Veilig Thuis organisatie te hebben waarmee wekelijks overleg op casusniveau is, kan de gemeente op de hoogte blijven van alle inzet die er per geval wordt verricht en is er grip op mogelijke aandachtspunten.