Flexwoningen voor spoedzoekers!

‘Spoedzoekers’ heten ze. Nagenoeg iedereen is weleens spoedzoeker geweest of kent iemand die spoedzoeker is. Denk aan een collega of familielid die net gescheiden is of aan iemand die terugkomt van een studie in het buitenland en wel een nieuwe baan, maar nog geen woning heeft. Flexwonen kan dan uitkomst bieden. Dit geldt ook voor starters, mantelzorgers die tijdelijk op een ander plek moeten wonen om een dierbare tot steun te kunnen zijn, statushouders, mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, mensen met een nieuwe baan in een andere stad en bijvoorbeeld voor expats en arbeidsmigranten. Naar schatting van Platform 31 is ongeveer tien procent van de Nederlandse bevolking spoedzoeker.

Zij beschikken niet over voldoende geld, een voldoende groot sociaal netwerk of genoeg inschrijfduur met behulp waarvan op korte termijn een woning kan worden betrokken. De ontwikkelingen op de (huur)woningmarkt (schaarste en een dalende mutatiegraad, huishoudensverdunning) maken het hen niet makkelijker. Het aantal sociale huurwoningen dat met voorrang wordt toegewezen (aan mensen met urgentie of via directe bemiddeling) neemt juist toe, waardoor de kansen voor spoedzoekers die niet in deze categorie vallen kleiner worden.

Daarom sprak onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering ook opnieuw over de voorrangsregeling voor statushouders. Daar waar we steeds meer instroom hebben naar Nederland vanuit economische beweegredenen kan het niet zo zijn dat onze eigen inwoners langer moeten wachten omdat juist statushouders met spoed een woonruimte krijgen. Een voorrangsregeling in leven houden, waardoor onze eigen inwoners een nadeel ervaren, dat is wat de VVD Gennep betreft geen gelijkwaardige behandeling van alle woningzoekenden. Gelukkig steunde de gemeenteraad ons voorstel om aan te sluiten bij de landelijke pilot voor flexwoningen, dus de wethouder is aan zet om de lokale woningmarkt weer vlot te trekken!

Zet cookies aan om de video te tonen.