Aanvullende lokale coronamaatregelen

In de week dat Nederland stilstaat bij 75 jaar bevrijding, wij gezamenlijk thuis herdenken en onze vrijheden vieren, beseffen we des te beter welke impact de noodzakelijke maatregelen hebben op onze huidige manier van leven. Het coronavirus heeft onze samenleving de afgelopen weken tot stilstand gebracht en het gaat slechts stapsgewijs terug naar hoe het voor deze crisis was. De anderhalvemetersamenleving zal de komende maanden, wellicht langer, een noodzakelijkheid zijn om enigszins werkbaar met elkaar te kunnen leven. De gevolgen die dit zal hebben voor onze lokale economie maakt echter duidelijk dat we dit niet als het ‘nieuwe normaal’ moeten gaan zien, het is en blijft een tijdelijke oplossing. Onze echte vrijheid hebben we pas terug zodra een permanente oplossing gevonden is.

Desondanks is het wenselijk om op gemeentelijk niveau de nodige stappen te zetten om werkbare randvoorwaarden te formuleren waarbinnen onze lokale ondernemers, met name de horeca, in deze tijdelijke toekomst de broodnodige omzet kan draaien.

De afgelopen dagen zijn diverse suggesties besproken voor aanvullende lokale steunmaatregelen, waarvan we de meest kansrijke vandaag in een oproep aan het Gennepse College van burgemeester en wethouders hebben gestuurd. Wij zien het als een advies en verzoeken het College, deze suggesties met open vizier mee te nemen in het afwegingskader en in hun beleidskeuzes.

  1. De gemeente Gennep heeft de afgelopen weken reeds besloten, daar waar mogelijk, de gemeentelijke heffingen uit te stellen en het gespreid betalen mogelijk te maken. Alhoewel er vanuit sectoren inmiddels om kwijtschelding wordt verzocht, willen wij vooralsnog voorstellen de huidige vorm van uitstel te verlengen tot 01 september zodat ondernemers, met name in de horeca, de ruimte krijgen in de zomermaanden omzet te draaien.
  2. De inzet van de ambtelijke organisatie en vooral ook de afstemming met de ondernemers wordt zeer gewaardeerd, als uitermate positief ervaren. Blijf dit als gemeente volhouden en kijk daarbij ook, of de ondernemers tegen lokale regelgeving aanlopen die we (tijdelijk) zouden kunnen versoepelen. Voor de horeca zou daarbij verruiming van de openingstijden en terrastijden een optie kunnen zijn.
  3. Landelijk zijn alle sectoren drukdoende met het formuleren van algemeen geldende protocollen, maar in de praktijk zal het voor veel ondernemers lastig blijken deze protocollen uit te kunnen voeren. Ga als gemeente derhalve aan de slag met een lokale taskforce die ondernemers kan faciliteren en adviseren in de anderhalvemetersamenleving. Hierbij dient de expertise van GGD, brandweer, politie, BOA en anderen op voorhand mee genomen en de netwerken van onder andere centrummanager, vitaliteitsmanager en, om onze lokale verenigingen en sociaal-culturele organisaties te betrekken, ook de cultuurcoach benut te worden.
  4. Biedt als gemeente, daar waar mogelijk, horecaondernemers de ruimte om hun terrassen te verruimen zodat ze ondanks de afstandsnormen (nagenoeg) hun volledige capaciteiten op terras kunnen benutten en zodoende omzet kunnen draaien. Denk daarbij primair in mogelijkheden in niet in onmogelijkheden. Zorg voor maatwerk, heb aandacht voor individuele situaties.
  5. Fungeer als gemeente als facilitator als het gaat om overleggen tussen pandeigenaren en huurders als het gaat om (tijdelijke) afstemming rondom huurlasten en omzetdalingen. De onafhankelijke rol van de gemeente kan dit soort gesprekken soms versoepelen.
  6. Ga als gemeente proactief met de lokale ondernemers aan de slag om onze inwoners en (mogelijke) gasten te stimuleren, lokaal in te kopen. Denk daarbij ook out-of-the-box met een ‘Coronakwartje voor de kok’ waarbij de consument in de horeca wellicht gestimuleerd kan worden een extra fooi te geven.
  7. Naast de centrumondernemers is vooral het MKB in onze dorpen, wijken en bedrijventerreinen de motor van onze gemeentelijke economie. Als businesspartner van MKB-Limburg en dankzij de goede samenwerking met de bedrijventerreinverenigingen heeft onze gemeente unieke toegang tot expertise. Benut deze kansen om, bijvoorbeeld via een effectenmonitor in beeld te krijgen welke gevolgen ons MKB ondervindt van deze crisis.

Wij beseffen dat dit wellicht een ongebruikelijke manier is, waarop we deze suggesties voorstellen aan het College van burgemeester en wethouders. Er zijn immers ook andere mogelijkheden en procedures via de gemeenteraad die wellicht gebruikelijker zijn. Maar laten we eerlijk zijn, bijzondere tijden vragen om bijzondere acties. Ze vragen om daadkracht. Dan kun je moties indienen of vragen stellen, maar uiteindelijk is het nu zaak dat we ondernemers op korte termijn helpen met aanvullende lokale coronamaatregelen.

Uiteraard hebben wij als VVD fractie de afgelopen weken veelvuldig contact gehad met lokale ondernemers. De nu door ons aangedragen suggesties zijn ook besproken met Koninklijke Horeca Nederland afd. Maas en Niers. Ze bevestigen de noodzaak van onze suggesties en steunen deze inhoudelijk.

Wij hopen dat er, zoals gezegd, met open vizier naar alle opties wordt gekeken en dat het College van burgemeester en wethouders in alle wijsheid de beste afweging maakt voor onze lokale ondernemers.

Namens de VVD Gennep

Holger Rodoe

Fred Knigge

Bram Nijst