Nieuw dorpshart voor Ven-Zelderheide

Mooi nieuws uit Ven-Zelderheide vandaag! Samen met gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg mocht Janine van Hulsteijn vandaag namens de gemeente Gennep de samenwerkingsagenda tekenen waarmee we als gemeente een impuls geven aan de leefbaarheid en woningbouw. Het kerkgebouw krijgt een herbestemming tot multifunctionele accommodatie, er komen 15 woningen – waarvan 11 voor starters – op de plek van gemeenschapshuis De Uitkomst en het braakliggend weiland in het midden van het dorp wordt een nieuwe dorpsgaard, een centrale ontmoetingsplek dus. Een ontwikkeling die al jaren een enorme wens is vanuit de lokale gemeenschap en waar door dorpsraad en inwoners samen volop aan is gewerkt om dit mogelijk te maken. Des te meer is het een mooi signaal dat gemeente en provincie deze initiatieven vanuit de Vense gemeenschap financieel steunen. Vanuit de Provincie wordt een bijdrage geleverd van € 900.000 vanuit het kader KLC en €150.000 vanuit Monumenten. De gemeente Gennep draagt zelf € 3 miljoen bij.

“Ik ben blij dat we hiermee werk maken van onze ambitie een prettige leefomgeving te creëren, waardoor jongeren ook in de toekomst voor Ven-Zelderheide worden behouden. Starterswoningen zorgen er voor dat jongeren binnen de gemeentegrenzen van Gennep een toekomst kunnen opbouwen. Door werk met werk te maken kunnen we meer en sneller ambities realiseren.” – Janine van Hulsteijn.

“We stimuleren gemeenten om goede woningbouwplannen voor diverse doelgroepen versneld tot uitvoering te brengen. Het project in Ven-Zelderheide is hier een mooi voorbeeld van. Met provinciaal geld uit het kader Kwaliteit Limburgse Centra, én met middelen uit de portefeuille Monumenten helpen we Gennep en de lokale gemeenschap om woningen voor starters te realiseren, het kerkgebouw te behouden en te transformeren, en een dorpsgaard te realiseren. Daarmee geven we de leefbaarheid in een kleine kern als Ven-Zelderheide een belangrijke impuls.” – Gedeputeerde Andy Dritty.

De werkzaamheden worden in een zo kort mogelijke periode verricht. Het streven is om eind 2021 te starten met de werkzaamheden aan de kerk. Tegelijkertijd met de verbouwing van de kerk tot multifunctionele accommodatie (MFA) start ook de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan, om woningbouw op de locatie van het dorpshuis aan de Kleefseweg mogelijk te maken. Nadat de nieuwe MFA gereed is, start de sloop van het dorpshuis. De woningbouw start in de tweede helft van 2022, waarna de woningen medio 2023 worden opgeleverd.

Zet cookies aan om de video te tonen.