Stikstof…

Na een indrukwekkende actie van lokale boeren in het centrum van Gennep en het overhandigen van een petitie aan de burgemeester was het afgelopen maandag aan de gemeenteraad om over stikstof in debat te gaan. Immers, het is wel duidelijk dat de stikstofaanpak van de Rijksoverheid de gemoederen nog steeds bezighoudt.

In die aanpak zijn voor de gemeente Gennep richtinggevende reductiedoelstellingen van 47, 70 en 95% opgenomen. Doelstellingen die eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en luchtvaart, betrokken worden.

We moeten juist huidige agrarische bedrijven koesteren, mede ter behoud en beheer van ons agrarisch cultuurlandschap, maar bovenal vanwege de grote toegevoegde waarde voor onze (veilige) voedselvoorziening en het beheer van natuur en buitengebied.

Vandaar dat VVD-raadslid Mariëlla van den Bogaart samen met de fractievoorzitters van CDA en SP het initiatief hebben genomen om namens de gemeenteraad van Gennep aan de landelijke en provinciale overheid te verzoeken de gepresenteerde stikstofplannen in te trekken.

Daarnaast is uitgesproken dat de overheid vanuit dialoog tussen sectoren en provincie tot een werkbaar en gedragen plan moet komen om natuur te beschermen en landbouw perspectief te bieden, waarbij naast de agrarische sector ook overige sectoren hun bijdrage leveren.

Zet cookies aan om de video te tonen.